Loading

Նորություններ

25.02.2015

2015թ. փետրվարի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 185 սպառողական վարկեր` 56.228 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.02.2015

20.02.2015

2015թ. փետրվարի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 5 հիփոթեքային վարկեր 37.710 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.02.2015

05.02.2015

2015թ. փետրվարի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 9 հիփոթեքային վարկեր 58.209 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.02.2015