Loading

Վերջին նորությունները

25.11.2022

2022թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 153 սպառողական վարկեր`77,277 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 1-ը` 0,395 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 152-ը` 76,882 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.11.2022

10.11.2022

2022թ. նոյեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 68 հիփոթեքային վարկեր՝ 877,045 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 95 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 1.900,696 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2022
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները