Loading

Վերջին նորությունները

05.08.2019

2019թ. օգոստոսի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 63 հիփոթեքային վարկեր՝719,200 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.08.2019

25.07.2019

2019թ. հուլիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 67 սպառողական վարկեր` 17,645 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.07.2019

22.07.2019

2019թ. հուլիսի 22-ին վերաֆինանսավորվել են 54 հիփոթեքային վարկեր՝573,928 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
22.07.2019
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները