Loading

Recent news

27.11.2023

2023թ. նոյեմբերի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 152 սպառողական (ուսանողական) վարկեր` 79,878 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.11.2023

25.10.2023

2023թ. հոկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 110 սպառողական (ուսանողական) վարկեր` 63,683 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.10.2023
all news