Loading

Recent news

25.09.2020

2020թ. սեպտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 245 սպառողական վարկեր` 110,970 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.09.2020

10.09.2020

2020թ. սեպտեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 78 հիփոթեքային վարկեր՝ 996,099 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.09.2020

25.08.2020

2020թ. օգոստոսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 92 սպառողական վարկեր` 32,416 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.08.2020
all news