Loading

Վերջին նորությունները

20.09.2017

2017թ. սեպտեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 29 հիփոթեքային վարկեր՝ 252.862 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.09.2017

05.09.2017

2017թ. սեպտեմբերի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 23 հիփոթեքային վարկեր` 190.903 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.09.2017

25.08.2017

2017թ. օգոստոսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 87 սպառողական վարկեր` 30.482 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.08.2017
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները