Loading

10.08.2021

2021թ. օգոստոսի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 108 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.163,005 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 10 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 211,465 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.08.2021