Loading

10.09.2021

2021թ. սեպտեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 86 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.076,869 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 31 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 657,720 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.09.2021