Loading

26.12.2022

2022թ. դեկտեմբերի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 138 սպառողական վարկեր`63,213 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 1-ը` 0,968 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 137-ը` 62,245 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
26.12.2022