Loading

News

10.10.2022

2022թ. հոկտեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 73 հիփոթեքային վարկեր՝ 984,753 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 22 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 431,764 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.10.2022

26.09.2022

2022թ. սեպտեմբերի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 63 սպառողական վարկեր`33,603 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 2-ը` 1,209 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկ, 61-ը` 32,394 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
26.09.2022

25.08.2022

2022թ. օգոստոսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 11 սպառողական (ուսանողական) վարկեր`5,055 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.08.2022