Loading

25.08.2021

2021թ. օգոստոսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 21 սպառողական վարկեր` 10,040 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 2-ը` 0,903 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 19-ը` 9,137 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
25.08.2021