Loading

Նորություններ

10.12.2019

2019թ. դեկտեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 58 հիփոթեքային վարկեր՝ 682,624 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.12.2019

25.11.2019

2019թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 283 սպառողական վարկեր` 117,761 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.11.2019

20.11.2019

2019թ. նոյեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 46 հիփոթեքային վարկեր՝ 595,638 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.11.2019

05.11.2019

2019թ. նոյեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 69 հիփոթեքային վարկեր՝ 768,005 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.11.2019