Loading

Նորություններ

10.11.2020

2020թ. նոյեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 107 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.293,029 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 1 զինվորական հիփոթեքային վարկ՝ 15,900 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2020

26.10.2020

2020թ. հոկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 353 սպառողական վարկեր` 155,947 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.10.2020

12.10.2020

2020թ. հոկտեմբերի 12-ին վերաֆինանսավորվել են 107 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.257,542 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 1 զինվորական հիփոթեքային վարկ՝ 21,669 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
12.10.2020

25.09.2020

2020թ. սեպտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 245 սպառողական վարկեր` 110,970 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.09.2020