Loading

Նորություններ

25.12.2018

2018թ. դեկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 219 սպառողական վարկեր` 78,386 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.12.2018

20.12.2018

2018թ. դեկտեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 53 հիփոթեքային վարկեր՝ 585,299 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.12.2018

05.12.2018

2018թ. դեկտեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 43 հիփոթեքային վարկեր՝ 426,310 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.12.2018

26.11.2018

2018թ. նոյեմբերի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 483 սպառողական վարկեր` 171,802 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.11.2018