Loading

«Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան»

«Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագիրը (ՀՀ կառավարության` 29 հունվարի 2010 թվականի N 98-Ն որոշում) ուղղված է իրավական, ֆինանսական և կազմակերպչական համապատասխան մեխանիզմների ներդրման միջոցով բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող երիտասարդ ընտանիքներին պետական աջակցության տրամադրմանը:

Ծրագրի շրջանակներում հիփոթեքային վարկը տրամադրվում է նվազագույնը 10 տարի մարման ժամկետով, առաջնային շուկայում առավելագույնը 7.5 տոկոսով, առանց սուբսիդավորման, իսկ երկրորդային շուկայում՝ առավելագույնը 9.5 տոկոսով, որից պետությունը (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը) սուբսիդավորում է Երևանում 2 տոկոսային կետի չափով (այսինքն` վարկառուի համար վարկի տոկոսը կազմում է առավելագույնը 7,5), իսկ ՀՀ մարզերում տրամադրված հիփոթեքային վարկերի համար` 4 տոկոսային կետի չափով (այսինքն` ՀՀ մարզերում վարկառուի համար վարկի տոկոսը կազմում է առավելագույնը 5.5):

Ծրագրի շահառու կարող են լինել այն երիտասարդ ընտանիքները, որտեղ ամուսինները երիտասարդ են, և վերջիններիս տարիքների գումարը չի գերազանցում 70-ը, կամ երեխա ունեցող երիտասարդ միայնակ ծնողը, ում տարիքը չի գերազանցում 35-ը (ներառյալ): Շահառուները պետք է ունենան եկամտի բավարար մակարդակ ստանձնած վարկային պարտավորությունների կատարման համար:


Ծրագրի շրջանակներում «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորման
ենթակա հիփոթեքային վարկերը պետք է բավարարեն հետևյալ չափանիշներին.

 

 

 

Առաջնային շուկա

Երկրորդային շուկա

1

Վարկառու

ՀՀ քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի

ՀՀ քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի

2

Համավարկառու

Վարկառուի ամուսինը և նրանց երկուսի ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը (ընտանիքի անդամներ են համարվում` ամուսինը, վարկառուի և նրա ամուսնու ծնողները, քույրերը և եղբայրները)

Վարկառուի ամուսինը և նրանց երկուսի ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը (ընտանիքի անդամներ են համարվում` ամուսինը, վարկառուի և նրա ամուսնու ծնողները, քույրերը և եղբայրները)

3

Վարկի արժույթ         

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ        

4

Վարկի նպատակ

Գոյություն ունեցող կամ կառուցապատման ընթացքում գտնվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում մշտական բնակության նպատակով

Գոյություն ունեցող (80 և ավելի տոկոս ավարտվածության աստիճան ունեցող) բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում մշտական բնակության նպատակով

5

Վարկի ժամկետ        

Նվազագույնը 10 տարի

Նվազագույնը 10 տարի

6

Վարկի առավելագույն գումար

1. Երևանում և ՀՀ մարզերում` 27.75 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 80%[1]։

2. Երևանում և ՀՀ մարզերում` 27.75 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 92.5%, եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկը.

 

ա) տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռքբերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 80%,

 

բ) տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից ներկայացվում է նաև երաշխավորություն Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված` 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից։

 

գ) առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն Վարկ/Գրավ գործակցի 80%-ը գերազանցող գումարի չափով[2]:

1. Երևանում և ՀՀ մարզերում` 22.5 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 70%։

2. Երևանում և ՀՀ մարզերում` 22.5 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 90%, եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկը.

 

ա) տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռքբերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 70%,

 

բ) տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից ներկայացվում է նաև երաշխավորություն Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված` 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից։

 

գ) առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն Վարկ/Գրավ գործակցի 70%-ը գերազանցող գումարի չափով:

7

Տոկոսադրույք

Հաստատագրված տոկոսադրույք, ոչ ավելի, քան Կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք՝ գումարած 3.0 տոկոսային կետ։

Տոկոսադրույքը վերանայվում է յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ։ Եթե ԳՖՀ վարկի նոր տոկոսադրույքը սահմանվում է հին տոկոսադրույքից ցածր, ապա հիփոթեքային վարկի նոր տոկոսադրույքը պետք է նվազեցվի առնվազն ԳՖՀ վարկի հին և նոր տոկոսադրույքների տարբերության չափով։ Եթե ԳՖՀ վարկի նոր տոկոսադրույքը սահմանվում է հին տոկոսադրույքից բարձր, ապա հիփոթեքային վարկի նոր տոկոսադրույքը կարող է բարձրացվել առավելագույնը ԳՖՀ վարկի հին և նոր տոկոսադրույքների տարբերության չափով:

Հաստատագրված տոկոսադրույք, ոչ ավելի, քան Կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք՝ գումարած 5.0 տոկոսային կետ։

Տոկոսադրույքը վերանայվում է յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ։ Եթե ԳՖՀ վարկի նոր տոկոսադրույքը սահմանվում է հին տոկոսադրույքից ցածր, ապա հիփոթեքային վարկի նոր տոկոսադրույքը պետք է նվազեցվի առնվազն ԳՖՀ վարկի հին և նոր տոկոսադրույքների տարբերության չափով։ Եթե ԳՖՀ վարկի նոր տոկոսադրույքը սահմանվում է հին տոկոսադրույքից բարձր, ապա հիփոթեքային վարկի նոր տոկոսադրույքը կարող է բարձրացվել առավելագույնը ԳՖՀ վարկի հին և նոր տոկոսադրույքների տարբերության չափով:

8

Վարկի տրամադրման ձև

Միանվագ կամ փուլային: Ընդ որում, փուլային վարկի վերջին փուլը պետք է տրամադրվի անշարժ գույքի՝ 80 և ավելի տոկոս ավարտվածության աստիճան ունենալու դեպքում:

Միանվագ

9

Վարկի տրամադրման/սպասարկման վճար

Ծրագրի ներքո տրամադրված հիփոթեքային վարկերի տրամադրման և/կամ սպասարկման համար սահմանված վճարները չպետք է գերազանցեն Վարկատուի կողմից տրամադրվող այլ հիփոթեքային վարկերի տրամադրման և կամ սպասարկման համար սահմանված վճարների չափը։

Ծրագրի ներքո տրամադրված հիփոթեքային վարկերի տրամադրման և/կամ սպասարկման համար սահմանված վճարները չպետք է գերազանցեն Վարկատուի կողմից տրամադրվող այլ հիփոթեքային վարկերի տրամադրման և կամ սպասարկման համար սահմանված վճարների չափը։

10

Վարկի մարման ձև

Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկ:

Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկ:

11

Վարկի ապահովություն        

Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի գրավ

Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի գրավ

12

Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի առավելագույն արժեք

Ձեռքբերման արժեքը` ոչ ավելի, քան 30 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 31 միլիոն ՀՀ դրամը։[3]

Ձեռքբերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքները համեմատվում են ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակվող անշարժ գույքի միջին գների հետ (վերջին հրապարակված տվյալների հետ)` հաշվի առնելով բնակարանի մակերեսը և գտնվելու վայրը։[4] Մասնավորապես, բնակարանի մակերեսի և տվյալ տարածքի համար մեկ քառակուսի մետրի միջին արժեքի արտադրյալը չպետք է գերազանցի 31 միլիոն ՀՀ դրամը։ Ընդ որում,

 • ձեռքբերվող անշարժ գույքերի (այդ թվում՝ բնակարանի, բնակելի տան և այլ շինությունների) մակերեսների հաշվարկի մեջ ներառվում են նաև դրանց՝ ինքնակամ կառուցված հատվածների (ինքնակամ շինությունների) մակերեսները, եթե այդպիսիք առկա են։
 • ձեռքբերվող անշարժ գույքի մակերեսի հաշվարկում բնակելի տան մակերեսը ներառվում է 100%-ի չափով, իսկ բոլոր մնացած շինություններինը՝ գումարային մակերեսի 20%-ի չափով:

Ձեռքբերման արժեքը` ոչ ավելի, քան 25 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 26 միլիոն ՀՀ դրամը։

Ձեռքբերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքները համեմատվում են ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակվող անշարժ գույքի միջին գների հետ (վերջին հրապարակված տվյալների հետ)` հաշվի առնելով բնակարանի մակերեսը և գտնվելու վայրը։ Մասնավորապես, բնակարանի մակերեսի և տվյալ տարածքի համար մեկ քառակուսի մետրի միջին արժեքի արտադրյալը չպետք է գերազանցի 26 միլիոն ՀՀ դրամը։ Ընդ որում,

 • ձեռքբերվող անշարժ գույքերի (այդ թվում՝ բնակարանի, բնակելի տան և այլ շինությունների) մակերեսների հաշվարկի մեջ ներառվում են նաև դրանց՝ ինքնակամ կառուցված հատվածների (ինքնակամ շինությունների) մակերեսները, եթե այդպիսիք առկա են։
 • ձեռքբերվող անշարժ գույքի մակերեսի հաշվարկում բնակելի տան մակերեսը ներառվում է 100%-ի չափով, իսկ բոլոր մնացած շինություններինը՝ գումարային մակերեսի 20%-ի չափով:

13

Վարկը վերաֆինանսավորման ներկայացնելու առավելագույն ժամկետ

Ձեռքբերվող անշարժ գույքի նկատմամբ ԳՖՀ-ի գրավի իրավունքի պետական գրանցման օրվանից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում:

Վարկի տրամադրման օրվանից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում:

14

Վարկունակության գնահատում

Համաձայն Ստանդարտների գործող տարբերակի:

Համաձայն Ստանդարտների գործող տարբերակի:

15

Պարտադիր ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի/համավարկառուի՝ դժբախտ պատահարից ապահովագրություն` համաձայն Ստանդարտների[5]:

Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի/համավարկառուի՝ դժբախտ պատահարից ապահովագրություն` համաձայն Ստանդարտների:


Վերաֆինանսավորման ենթակա չեն այն հիփոթեքային վարկերը,

 1. որոնց միջոցով ձեռք է բերվել բնակելի անշարժ գույք, որի վաճառողն ու գնորդը միևնույն ընտանիքի անդամներ են կամ որը նախկինում պատկանել է այնպիսի անձի, ով գնորդի հետ միևնույն ընտանիքի անդամ է[6],
 2. որոնք չեն բավարարում Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին,
 3. որոնցում առկա է հետևյալ սահմանափակումներից գոնե մեկը՝
 • ամուսինների և հնարավոր համավարկառուների ընդհանուր ամսական զուտ եկամտի հանրագումարը գերազանցում է 800,000 ՀՀ դրամը,
 • ամուսիններից որևէ մեկն ունի իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող այլ բնակելի անշարժ գույք (բնակարան, բնակելի տուն)` բացառությամբ, եթե տվյալ բնակարանում/բնակելի տանը հաշվառված անձանց 1 շնչի հաշվով բաժին է ընկնում 18,0 քառ. մ.-ից պակաս տարածք[7],
 • ամուսինները չեն պատրաստվում մշտական բնակության անցնել ձեռք բերվող բնակարանում կամ բնակելի տանը (նախատեսում են վարձակալության հանձնել մինչև բնակվելը, բնակվել ոչ ամբողջ տարին` օգտագործելով որպես ամառանոց, և այլն),
 • ամուսինները և/կամ հնարավոր համավարկառուներն ունեն ընթացիկ պարտավորություններ, որոնք դասակարգված չեն իբրև ստանդարտ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ համատեղ հաստատված կարգի, կամ նշված պարտավորությունների գծով առկա են ընթացիկ ժամկետանցումներ,
 • ամուսինների և/կամ համավարկառուների՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում բոլոր գործող և մարված վարկերի գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը գերազանցում է 30 օրացույցային օրը[8]։


Վերաֆինանսավորված հիփոթեքային վարկերը Կազմակերպության հիմնավոր կարծիքով կարող են ճանաչվել այլևս ոչ որակավորված (Որակավորված հիփոթեքային վարկեր չհանդիսացող), ի թիվս սույն հավելվածով սահմանված չափանիշներին չհամապատասխանելու այլ դեպքերի, նաև՝ եթե hիփոթեքային վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում ի հայտ են եկել ներկայացված տեղեկատվության ոչ արժանահավատ, իրականությանը չհամապատասխանող, կեղծ կամ շինծու լինելու վերաբերյալ տվյալներ: Օրինակ, վարկի տրամադրումից հետո վարկառուի/համավարկառուի եկամուտների կտրուկ իջեցումը կամ բարձրացումը հիմք է մինչև վարկի ստացումը նրանց եկամուտների վերաբերյալ ներկայացված տվյալները ոչ արժանահավատ, իրականությանը չհամապատասխանող, կեղծ կամ շինծու որակելու համար, քանի դեռ հակառակի մասին վկայող այլ փաստական տվյալներ/հիմնավորումներ Կազմակերպությանը չեն ներկայացվել։[1] Վարկ/գրավ գործակցի հաշվարկման ժամանակ անհրաժեշտ է հիմք ընդունել անշարժ գույքի գնահատման և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնը:

[2] Լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավի և հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության պահանջները դադարում են գործել այն պահից սկսած, երբ վարկի գծով վճարումների արդյունքում Վարկ/Գրավ հարաբերակցությունը հասնում է 70%-ի՝ երկրորդային շուկայից (ոչ անմիջապես կառուցապատողից) գնված բնակարանի դեպքում և 80%-ի՝ առաջնային շուկայից (անմիջապես կառուցապատողից) գնված բնակարանի դեպքում։ Ընդ որում, լրացուցիչ գրավի ազատման ժամանակ հաշվարկում անհրաժեշտ է ներառել բնակելի անշարժ գույքի հին և նոր գնահատված արժեքներից նվազագույնը:

[3] Ընդ որում, գնահատված շուկայական արժեքի պայմանը չի գործում կառուցման ընթացքում գտնվող անշարժ գույքի համար:

[4] Եթե ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակումներում առկա չէ ձեռք բերվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրի 1քմ մակերեսի հաշվարկով միջին շուկայական գինը, ապա հաշվարկում անհրաժեշտ է ներառել տվյալ մարզի մնացած բնակավայրերի վերաբերյալ ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակված շուկայական միջին գների միջին թվաբանականը, իսկ երբ ձեռք բերվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը հանդիսանում է որևէ համայնքի մաս, ապա հաշվարկում անհրաժեշտ է ներառել տվյալ համայնքի նույնանուն քաղաքի 1քմ մակերեսի հաշվարկով միջին շուկայական գինը:

[5] Անշարժ գույքի ապահովագրությունը կարող է կատարվել ինչպես գնահատված շուկայական արժեքի, այնպես էլ վարկի մնացորդային գումարի չափով:

[6] Սույն կարգի իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները, ինչպես նաև ծնողի եղբոր, քրոջ երեխաները։

[7] Բնակելի տան դեպքում հաշվարկի մեջ ներառվում է անշարժ գույքի միայն բնակության համար օգտագործվող հատվածը:

[8] Հաշվարկվում է յուրաքանչյուրի անձի համար առանձին, իսկ ժամանակահատվածը հաշվարկվում է ԳՖՀ-ի կողմից վարկի հաստատման օրվա դրությամբ:Ծրագրի իրականացման պայմանները առավել մանրամասն սահմանված են
«Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգ» -ով:


Ծրագրի շրջանակներում Ընկերությունը համագործակցում է հետևյալ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ
 

ՀՀ տարածքում գործող բանկեր

ՀՀ տարածքում գործող վարկային կազմակերպություններ

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

«Առաջին հիփոթեքային ընկերություն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ (Ժամանակավորապես դադարեցված է:)

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

«Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

«Արցախբանկ» ՓԲԸ

«Մայկրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ (Ժամանակավորապես դադարեցված է:)

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ

«Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ

 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

 

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

 

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ

 

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ (Ժամանակավորապես դադարեցված է:)

 

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

 

«Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ

 Թարմացվել է` 2024-06-17, 15:55:52