Loading

«Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան»

«Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագիրն ուղղված է իրավական, ֆինանսական և կազմակերպչական համապատասխան մեխանիզմների ներդրման միջոցով բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող երիտասարդ ընտանիքներին պետական աջակցության տրամադրմանը:

Ծրագրի շրջանակներում հիփոթեքային վարկը տրամադրվում է նվազագույնը 10 տարի մարման ժամկետով, առաջնային շուկայում առավելագույնը 7.5 տոկոսով, առանց սուբսիդավորման, իսկ երկրորդային շուկայում՝ առավելագույնը 9.5 տոկոսով, որից պետությունը սուբսիդավորում է Երևանում 2 տոկոսային կետի չափով (այսինքն` վարկառուի համար վարկի տոկոսը կազմում է առավելագույնը 7,5), իսկ ՀՀ մարզերում տրամադրված հիփոթեքային վարկերի համար` 4 տոկոսային կետի չափով (այսինքն` ՀՀ մարզերում վարկառուի համար վարկի տոկոսը կազմում է առավելագույնը 5.5):

Ծրագրի շահառու կարող են լինել այն երիտասարդ ընտանիքները, որտեղ ամուսինները երիտասարդ են, և վերջիններիս տարիքների գումարը չի գերազանցում 70-ը, կամ երեխա ունեցող երիտասարդ միայնակ ծնողը, ում տարիքը չի գերազանցում 35-ը (ներառյալ): Շահառուները պետք է ունենան եկամտի բավարար մակարդակ ստանձնած վարկային պարտավորությունների կատարման համար:Ծրագրի շրջանակներում «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորման ենթակա հիփոթեքային վարկերը պետք է բավարարեն հետևյալ չափանիշներին.

 

 

Առաջնային շուկա

Երկորդային շուկա

1

Վարկառու

ՀՀ քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի

ՀՀ քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի

2

Համավարկառու

Վարկառուի ամուսինը և նրանց երկուսի ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը (ընտանիքի անդամներ են համարվում` ամուսինը, վարկառուի և նրա ամուսնու ծնողները, քույրերը և եղբայրները)

Վարկառուի ամուսինը և նրանց երկուսի ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը (ընտանիքի անդամներ են համարվում` ամուսինը, վարկառուի և նրա ամուսնու ծնողները, քույրերը և եղբայրները)

3

Վարկի արժույթ      

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ      

4

Վարկի նպատակ

Գոյություն ունեցող կամ կառուցապատման ընթացքում գտնվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում մշտական բնակության նպատակով

Գոյություն ունեցող (80 և ավելի տոկոս ավարտվածության աստիճան ունեցող) բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում մշտական բնակության նպատակով

5

Վարկի ժամկետ      

Նվազագույնը 10 տարի

Նվազագույնը 10 տարի

6

Վարկի առավելագույն գումար

1. Երևանում և ՀՀ մարզերում` 27.75 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 80%[1]։

2. Երևանում և ՀՀ մարզերում` 27.75 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 92.5%, եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկը.

 

ա) տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 80%,

 

բ) տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից ներկայացվում է նաև երաշխավորություն Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված` 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից։

 

գ) առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն Վարկ/Գրավ գործակցի 80%-ը գերազանցող գումարի չափով[2]:

1. Երևանում և ՀՀ մարզերում` 22.5 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 70%։

2. Երևանում և ՀՀ մարզերում` 22.5 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 90%, եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկը.

 

ա) տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի կողմից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 70%,

 

բ) տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից ներկայացվում է նաև երաշխավորություն Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված` 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից։

 

գ) առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն Վարկ/Գրավ գործակցի 70%-ը գերազանցող գումարի չափով:

7

Տոկոսադրույք

Հաստատագրված տոկոսադրույք, ոչ ավելի, քան Կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք՝ գումարած 3.0 տոկոսային կետ։

Տոկոսադրույքը վերանայվում է յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ։ Եթե ԳՖՀ վարկի նոր տոկոսադրույքը սահմանվում է հին տոկոսադրույքից ցածր, ապա հիփոթեքային վարկի նոր տոկոսադրույքը պետք է նվազեցվի առնվազն ԳՖՀ վարկի հին և նոր տոկոսադրույքների տարբերության չափով։ Եթե ԳՖՀ վարկի նոր տոկոսադրույքը սահմանվում է հին տոկոսադրույքից բարձր, ապա հիփոթեքային վարկի նոր տոկոսադրույքը կարող է բարձրացվել առավելագույնը ԳՖՀ վարկի հին և նոր տոկոսադրույքների տարբերության չափով:

Հաստատագրված տոկոսադրույք, ոչ ավելի, քան Կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք՝ գումարած 5.0 տոկոսային կետ։

Տոկոսադրույքը վերանայվում է յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ։ Եթե ԳՖՀ վարկի նոր տոկոսադրույքը սահմանվում է հին տոկոսադրույքից ցածր, ապա հիփոթեքային վարկի նոր տոկոսադրույքը պետք է նվազեցվի առնվազն ԳՖՀ վարկի հին և նոր տոկոսադրույքների տարբերության չափով։ Եթե ԳՖՀ վարկի նոր տոկոսադրույքը սահմանվում է հին տոկոսադրույքից բարձր, ապա հիփոթեքային վարկի նոր տոկոսադրույքը կարող է բարձրացվել առավելագույնը ԳՖՀ վարկի հին և նոր տոկոսադրույքների տարբերության չափով:

8

Վարկի տրամադրման ձև

Միանվագ կամ փուլային: Ընդ որում, փուլային վարկի վերջին փուլը պետք է տրամադրվի անշարժ գույքի՝ 80 և ավելի տոկոս ավարտվածության աստիճան ունենալու դեպքում:

Միանվագ

9

Վարկի տրամադրման/սպասարկման վճար

Ծրագրի ներքո տրամադրված հիփոթեքային վարկերի տրամադրման և/կամ սպասարկման համար սահմանված վճարները չպետք է գերազանցեն Վարկատուի կողմից տրամադրվող այլ հիփոթեքային վարկերի տրամադրման և կամ սպասարկման համար սահմանված վճարների չափը։

Ծրագրի ներքո տրամադրված հիփոթեքային վարկերի տրամադրման և/կամ սպասարկման համար սահմանված վճարները չպետք է գերազանցեն Վարկատուի կողմից տրամադրվող այլ հիփոթեքային վարկերի տրամադրման և կամ սպասարկման համար սահմանված վճարների չափը։

10

Վարկի մարման ձև

Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկ:

Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկ:

11

Վարկի ապահովություն     

Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի գրավ

Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի գրավ

12

Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի առավելագույն արժեք

Ձեռքբերման արժեքը` ոչ ավելի, քան 30 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 31 միլիոն ՀՀ դրամը։

Ձեռք բերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքները համեմատվում են ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակվող անշարժ գույքի միջին գների հետ (վերջին հրապարակված տվյալների հետ)` հաշվի առնելով բնակարանի մակերեսը և գտնվելու վայրը։[3] Մասնավորապես, բնակարանի մակերեսի և տվյալ տարածքի համար մեկ քառակուսի մետրի միջին արժեքի արտադրյալը չպետք է գերազանցի 31 միլիոն ՀՀ դրամը։ Ընդ որում,

 • ձեռք բերվող անշարժ գույքերի (այդ թվում՝ բնակարանի, բնակելի տան և այլ շինությունների) մակերեսների հաշվարկի մեջ ներառվում են նաև դրանց՝ ինքնակամ կառուցված հատվածների (ինքնակամ շինությունների) մակերեսները, եթե այդպիսիք առկա են։
 • ձեռք բերվող անշարժ գույքի մակերեսի հաշվարկում բնակելի տան մակերեսը ներառվում է 100%-ի չափով, իսկ բոլոր մնացած շինություններինը՝ գումարային մակերեսի 20%-ի չափով:

Ձեռք բերման արժեքը` ոչ ավելի, քան 25 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 26 միլիոն ՀՀ դրամը։

Ձեռք բերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքները համեմատվում են ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակվող անշարժ գույքի միջին գների հետ (վերջին հրապարակված տվյալների հետ)` հաշվի առնելով բնակարանի մակերեսը և գտնվելու վայրը։ Մասնավորապես, բնակարանի մակերեսի և տվյալ տարածքի համար մեկ քառակուսի մետրի միջին արժեքի արտադրյալը չպետք է գերազանցի 26 միլիոն ՀՀ դրամը։ Ընդ որում,

 • ձեռք բերվող անշարժ գույքերի (այդ թվում՝ բնակարանի, բնակելի տան և այլ շինությունների) մակերեսների հաշվարկի մեջ ներառվում են նաև դրանց՝ ինքնակամ կառուցված հատվածների (ինքնակամ շինությունների) մակերեսները, եթե այդպիսիք առկա են։
 • ձեռք բերվող անշարժ գույքի մակերեսի հաշվարկում բնակելի տան մակերեսը ներառվում է 100%-ի չափով, իսկ բոլոր մնացած շինություններինը՝ գումարային մակերեսի 20%-ի չափով:

13

Վարկը վերաֆինանսավորման ներկայացնելու առավելագույն ժամկետ

Ձեռք բերվող անշարժ գույքի նկատմամբ ԳՖՀ-ի գրավի իրավունքի պետական գրանցման օրվանից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում:

Վարկի տրամադրման օրվանից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում:

14

Վարկունակության գնահատում

Համաձայն Ստանդարտների գործող տարբերակի:

Համաձայն Ստանդարտների գործող տարբերակի:

15

Պարտադիր ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի/համավարկառուի՝ դժբախտ պատահարից ապահովագրություն` համաձայն Ստանդարտների[4]:

Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի/համավարկառուի՝ դժբախտ պատահարից ապահովագրություն` համաձայն Ստանդարտների:

 

 

 

 

 

Վերաֆինանսավորման ենթակա չեն այն հիփոթեքային վարկերը,

 1. որոնց միջոցով ձեռք է բերվել բնակելի անշարժ գույք, որի վաճառողն ու գնորդը միևնույն ընտանիքի անդամ են[5],
 2. որոնք չեն բավարարում Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին,
 3. որոնցում առկա է հետևյալ սահմանափակումներից գոնե մեկը՝
 • ամուսինների և հնարավոր համավարկառուների ընդհանուր ամսական զուտ եկամտի հանրագումարը գերազանցում է 800,000 ՀՀ դրամը,
 • ամուսիններից որևէ մեկն ունի իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող այլ բնակելի անշարժ գույք (բնակարան, բնակելի տուն)` բացառությամբ, եթե տվյալ բնակարանում/բնակելի տանը հաշվառված անձանց 1 շնչի հաշվով բաժին է ընկնում 18,0 քառ. մ.-ից պակաս տարածք[6],
 • ամուսինները չեն պատրաստվում մշտական բնակության անցնել ձեռք բերվող բնակարանում կամ բնակելի տանը (նախատեսում են վարձակալության հանձնել մինչև բնակվելը, բնակվել ոչ ամբողջ տարին` օգտագործելով որպես ամառանոց, և այլն),
 • ամուսինները և/կամ հնարավոր համավարկառուներն ունեն ընթացիկ պարտավորություններ, որոնք դասակարգված չեն իբրև ստանդարտ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ համատեղ հաստատված կարգի, կամ նշված պարտավորությունների գծով առկա են ընթացիկ ժամկետանցումներ,
 • ամուսինների և/կամ համավարկառուների՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում բոլոր գործող և մարված վարկերի գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը գերազանցում է 30 օրացույցային օրը[7]։

 

Այս չափանիշները կարող են փոփոխվել։[1] Վարկ/գրավ գործակցի հաշվարկման ժամանակ անհրաժեշտ է հիմք ընդունել անշարժ գույքի գնահատման և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնը:

[2] Ապահովագրության պահանջը դադարում է գործել այն պահից սկսած, երբ վարկի գծով վճարումների արդյունքում Վարկ/Գրավ հարաբերակցությունը հասնում է 70%-ի՝ երկրորդային շուկայից (ոչ անմիջապես կառուցապատողից) գնված բնակարանի դեպքում և 80%-ի՝ առաջնային շուկայից (անմիջապես կառուցապատողից) գնված բնակարանի դեպքում։

[3] Եթե ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակումներում առկա չէ ձեռք բերվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրի 1քմ մակերեսի հաշվարկով միջին շուկայական գինը, ապա հաշվարկում անհրաժեշտ է ներառել տվյալ մարզի մնացած բնակավայրերի վերաբերյալ ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակված շուկայական միջին գների միջին թվաբանականը, իսկ երբ ձեռք բերվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը հանդիսանում է որևէ համայնքի մաս, ապա հաշվարկում անհրաժեշտ է ներառել տվյալ համայնքի նույնանուն քաղաքի 1քմ մակերեսի հաշվարկով միջին շուկայական գինը:

[4] Անշարժ գույքի ապահովագրությունը կարող է կատարվել ինչպես գնահատված շուկայական արժեքի, այնպես էլ վարկի մնացորդային գումարի չափով:

[5] Սույն կարգի իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

[6] Բնակելի տան դեպքում հաշվարկի մեջ ներառվում է անշարժ գույքի միայն բնակության համար օգտագործվող հատվածը:

[7] Հաշվարկվում է յուրաքանչյուրի անձի համար առանձին, իսկ ժամանակահատվածը հաշվարկվում է ԳՖՀ-ի կողմից վարկի հաստատման օրվա դրությամբ:Ծրագրի իրականացման պայմանները առավել մանրամասն սահմանված են

«Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգ» -ով:


Ծրագրի շրջանակներում Ընկերությունը համագործակցում է հետևյալ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ

ՀՀ տարածքում գործող բանկեր

1. «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
2. «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ
3. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
4. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
5. «Արցախբանկ» ՓԲԸ
6. «Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ
7. «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
8. «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
9. «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
10. «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
11. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
12. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
13. «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
14.
15.
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
«Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ